ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ

Kapook Creator เป็นบริการที่เปิดพื้นที่ให้ผู้สร้างสรรค์ (Creator) ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วนำเนื้อหาที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ Kapook.com ที่ดำเนินงานโดยบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด (ย่อ Kapook หรือ ผู้ให้บริการ)

ผู้สร้างสรรค์ ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียดดังนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้ว

ผู้สร้างสรรค์ที่เป็นนิติบุคคลหรือเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใด ให้ถือว่าองค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้วล่วงหน้า

ผู้สร้างสรรค์ซึ่งเป็นผู้เยาว์สามารถใช้บริการนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบกฎหมายเท่านั้น

เงื่อนไขหลักในการใช้งาน ครีเอเตอร์เพจ

ผู้สร้างสรรค์สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้ (screenname) เพื่อรับ ครีเอเตอร์เพจ ภายใต้ยูอาร์แอล https://creator.kapook.com/screenname โดยแทนที่ screename ด้วยชื่อที่ผู้สร้างสรรค์ตั้งขึ้นมา

คุณสามารถโพสต์ เชื่อมโยง จัดเก็บ แบ่งปัน และทำให้ข้อมูลบางอย่าง ข้อความ กราฟิก วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ ("เนื้อหา") ใช้งานได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณโพสต์ไปยังบริการ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสม ตามเงื่อนไขของการให้บริการในเอกสารนี้

ผู้ให้บริการไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาของคุณที่รวมอยู่ในบริการเป็นประจำ จนกว่าเนื้อหาของผู้สร้างสรรค์ได้รับการร้องเรียนถึงความไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ผู้สร้างสรรค์จะต้องพิจารณาข้อร้องเรียนนั้น และปรับแก้หรือชี้แจงโต้แย้งข้อร้องเรียนนั้นได้ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใช้มาตรการนำเนื้อหาลงก่อนเมื่อได้รับการร้องเรียน (Notice and Takedown) เมื่อมีความจำเป็น และสามารถนำเนื้อหานั้นกลับมาแสดงต่อได้เมื่อมีการชี้แจงหรือปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

รายได้จากค่าโฆษณา

ผู้สร้างสรรค์จะสามารถรับรายได้จากค่าโฆษณาบนหน้าครีเอเตอร์เพจได้ โดยผู้สร้างสรรค์จะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกของ Google Adsense แล้วนำ PubID ของผู้ใช้มากรอกในระบบ Kapook Creator หากได้รับการอนุมัติแล้วก็จะมีป้ายโฆษณาขึ้นมา โดยป้ายโฆษณานี้ทาง Google จะเป็นผู้บริการและขายโฆษณาให้กับทางลูกค้า

ผู้สร้างสรรค์ต้องศึกษาและยอมรับ นโยบายของการใช้งาน Google Adsense ซึ่งรวมถึง/แต่ไม่จำกัดโดย

 • - การทำให้เกิดผู้ชมหรือคลิกโฆษณาที่จัดทำขึ้นอย่างผิดปกติ ทั้งแบบอัยโนมัติและการจัดทำด้วยมือ
 • - การกระตุ้นให้เกิดการดูหรือคลิกโฆษณาโดยที่ไม่ได้เป็นความต้องการของผู้ชมที่แท้จริง แต่ทำไปเพราะต้องการผลตอบแทนอย่างอื่นหรือถูกลวงให้คลิกด้วยวิธีการอื่นใด
 • - การโปรโมทให้เกิดการเข้าชมที่ผิดปกติ เช่น กระตุ้นผ่านโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ใดๆ รวมถึงการส่งสแปมเมล์ไปยังผู้รับที่ไม่ได้สมัครใจรับข่าวสาร
 • - การปรับโค้ดโฆษณา Adsense สามารถทำได้ตราบใดที่ไม่เป็นการทำให้เกิดการคลิกโฆษณาที่ผิดปกติและไม่มีผลกระทบในทางลบต่อผู้ลงโฆษณา

รายได้จากค่าโฆษณา Google Adsense บนครีเอเตอร์เพจของผู้สร้างสรรค์ จะจัดส่งเป็นรายเดือน โดยทางกูเกิลจะคำนวณแล้วจัดส่งมาให้เป็นสองส่วนเท่าๆกัน ส่วนหนึ่งจะส่งตรงไปที่บัญชีธนาคารของผู้สร้างสรรค์ และอีกส่วนหนึ่งจะส่งมาที่ผู้เผยแพร่เนื้อหา (Kapook)

โฆษณาตลอดจนรายได้อื่นๆ เช่น งบสนับสนุนการผลิตเนื้อหา, คอมมิชชั่น และอื่นๆ ที่สปอนเซอร์ติดต่อตรงไปยังผู้สร้างสรรค์ จะถือเป็นรายได้ของผู้สร้างสรรค์ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่เนื้อหาที่ขัดกับเงื่อนไขฉบับนี้ หรือ ได้เมื่อรับการร้องเรียนจากผู้ใช้อื่น

บัญชีในการใช้งาน

บัญชีในการใช้งาน หมายถึง User Account รวมถึงชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นั้นๆ

ความเป็นเจ้าของ

บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้บริการฯ นั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและเป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม หรือจำหน่ายสิทธิในการใช้บัญชีของตนแก่บุคคลภายนอก ขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิหรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

บัญชีที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาลบบัญชีใดๆ ซึ่งไม่มีการใช้งานเป็นเวลากว่า หนึ่ง (1) ปี หรือนานกว่านับแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้บัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ สิทธิใดๆ ของผู้ใช้บริการอาจสิ้นสุดลงเมื่อบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าวถูกลบไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดๆ ทั้งนี้ บัญชีการใช้บริการฯ จะไม่สามารถกู้คืนได้ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการฯ จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

การลบบัญชี

ผู้สร้างสรรค์สามารถ สามารถลบบัญชีของตนและยกเลิกการใช้บริการฯ ได้ทุกเวลา ผู้ให้บริการมีหน้าที่หยุดการเผยแพร่ข้อมูลนั้น แต่ยังต้องเก็บสำเนาไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด บัญชีที่ลบไปแล้วอาจไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ หรือกู้คือกลับมาได้เป็นบางส่วน หรือกู้คืนกลับมาได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

คุณต้องระบุชื่อนามสกุลตามกฎหมาย ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลติดต่อที่ถูกต้องไว้กับผู้ให้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ร้องขอเพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือชื่อที่ ก้าวร้าว หยาบคาย หรือลามกอนาจาร

คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ เราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลหรือการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันด้านความปลอดภัยนี้ คุณถือว่ารับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์และกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

คุณไม่สามารถใช้บริการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ในการใช้บริการ คุณต้องไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์) หากคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ผ่านบริการ คุณตกลงที่จะถือว่า Kapook ไม่มีความผิดและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรืออาชญากรรมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา คุณจะปิดบัญชีของคุณทันที และข้อมูลทั้งหมดในนั้นจะถูกลบ

นโยบายของเนื้อหา

ครีเอเตอร์จะต้องศึกษาและปฎิบัติตามเงื่อนไขนี้ ซึงส่วนหนึ่งเป็นนโยบายเนื้อหาจากทาง Google ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

เนื้อหาผิดกฎหมาย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - ละเมิดลิขสิทธิ์ เรามีนโยบายที่จะตอบสนองการแจ้งกล่าวหาการละเมิดที่เป็นไปตาม Digital Millennium Copyright Act (DMCA) โดยคุณสามารถยื่นเรื่องโต้แย้งผ่านฟอร์มนี้ได้ https://support.google.com/legal/contact/lr_counternotice?product=websearch
 • - ขายหรือโปรโมตการขายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์
เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสีย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันทางสังคมอย่างเป็นระบบ ตัวอย่าง: การส่งเสริมกลุ่มที่สนับสนุนให้เกิดความเกลียดชังหรือเครื่องมือของกลุ่มดังกล่าว การส่งเสริมให้ผู้อื่นเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ใช่มนุษย์ ด้อยกว่า หรือสมควรถูกเกลียด
 • - คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ตัวอย่าง: การเลือกแบบเจาะจงบุคคลเพื่อละเมิดหรือคุกคาม การชี้นำว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมไม่เคยเกิดขึ้น หรือเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อเป็นผู้สร้างเรื่องหรือสมรู้ร่วมคิดเพื่อปิดบังเหตุการณ์ดังกล่าว
 • - ข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ ตัวอย่าง: เนื้อหาที่สนับสนุนการฆ่าตัวตาย ภาวะเบื่ออาหาร หรือการทำร้ายตนเองในรูปแบบอื่นๆ เนื้อหาที่ข่มขู่ว่าจะทำอันตรายแก่ผู้อื่นในชีวิตจริงหรือเจตนาที่จะทำร้ายผู้อื่น เนื้อหาที่ส่งเสริม ยกย่อง หรือให้อภัยการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น เนื้อหาที่สร้างโดยกลุ่มก่อการร้ายหรือสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายหรือองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการกระทำของผู้ก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการหาแนวร่วม หรือเนื้อหาที่เฉลิมฉลองการโจมตีโดยองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือองค์กรก่อการร้าย
 • - แสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการขู่กรรโชก ตัวอย่าง: การนำเนื้อหาออกแบบแสวงหาผลประโยชน์ การแก้แค้นด้วยสื่อลามก แบล็กเมล
การทารุณสัตว์

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - ส่งเสริมการทารุณหรือความรุนแรงที่ไร้เหตุผลต่อสัตว์ ตัวอย่าง: การส่งเสริมการทารุณสัตว์เพื่อความบันเทิง เช่น การชนไก่ หรือการให้สุนัขกัดกัน
 • - โปรโมตการขายผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ตัวอย่าง: การขายเสือ ครีบฉลาม งาช้าง หนังเสือ นอแรด น้ำมันปลาโลมา
เนื้อหาที่สื่อให้เข้าใจผิด

การนําเสนอที่ทําให้เข้าใจผิด

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - สื่อให้เข้าใจผิด กล่าวอ้างอย่างไม่ถูกต้อง หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้เผยแพร่ ผู้สร้างเนื้อหา วัตถุประสงค์ของเนื้อหา หรือตัวเนื้อหาเอง
 • - สื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทในเครือหรือได้รับการรับรองจากบุคคล องค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ตัวอย่าง: การแอบอ้างผลิตภัณฑ์ของ Google, การใช้โลโก้บริษัทในทางที่ผิด
การกล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นอันตราย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - มีการกล่าวอ้างข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จ และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมหรือความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่าง: ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง สิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งทางการเมืองโดยพิจารณาจากอายุหรือภูมิลำเนา ผลการเลือกตั้ง หรือการเข้าร่วมการสำรวจสำมะโนประชากรโดยให้ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามบันทึกของทางราชการ
 • - ส่งเสริมการกล่าวอ้างด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ด้านสุขภาพในปัจจุบัน และเนื้อหาที่ค้านกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้ ตัวอย่าง: การสนับสนุนการต่อต้านการฉีดวัคซีน การปฏิเสธสภาวะทางการแพทย์ที่มีอยู่ เช่น เอดส์หรือโควิด-19 การบำบัดเพื่อเปลี่ยนรสนิยมทางเพศ
 • - ขัดแย้งกับความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อถือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
พฤติกรรมหลอกลวง

เราไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

 • - การชักจูงให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาโดยมีเจตนาหลอกลวงหรือไม่ชัดเจน
 • - การพยายามขโมยข้อมูลส่วนบุคคล หรือล่อลวงให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่าง: วิศวกรรมสังคม เช่น ฟิชชิง
 • - การโปรโมตเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการโดยใช้คำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ ไม่จริงใจ หรือหลอกลวง ตัวอย่าง: แผนการ "รวยทันใจ"
 • - การประสานงานกับเว็บไซต์หรือบัญชีอื่น และปกปิดหรือสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของคุณหรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณในเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ
 • - การนำผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณเองไปยังเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ หากคุณบิดเบือนหรือปกปิดประเทศต้นกำเนิดของคุณ หรือรายละเอียดข้อเท็จจริงอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
สื่อที่ผ่านการดัดแปลง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - หลอกลวงผู้ใช้ผ่านสื่อที่ผ่านการดัดแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ
การเปิดโอกาสให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหลอกลวง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - ช่วยให้ผู้ใช้ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ตัวอย่าง: การจัดทำเอกสารปลอมหรือเป็นเท็จ เช่น หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร หรือการรับรอง การขายหรือเผยแพร่รายงานสำหรับภาคการศึกษา บริการรับเขียนเอกสารหรือรับทำข้อสอบ ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผ่านการตรวจสารเสพติด
 • - ส่งเสริมการแฮ็กและการแคร็กระบบในรูปแบบต่างๆ และ/หรือบอกวิธีการ ให้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์เจาะข้อมูลหรือการเข้าถึงอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้ใช้ ตัวอย่าง: หน้าเว็บหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารหรือระบบ/อุปกรณ์แสดงเนื้อหาชนิดอื่นๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลีกเลี่ยงการคุ้มครองลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์ในเนื้อหาดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ที่ถอดรหัสสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมเพื่อให้ได้รับบริการฟรีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หน้าเว็บที่ช่วยหรือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดสตรีมวิดีโอในกรณีที่ผู้ให้บริการเนื้อหาไม่อนุญาต
 • - โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุคคลอื่นหรือกิจกรรมของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่าง: สปายแวร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าสังเกตบุคคลใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสปายแวร์/มัลแวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ดักจับข้อมูลจากข้อความ การโทร หรือประวัติการท่องเว็บ รวมทั้งเครื่องติดตาม GPS ที่ทำมาเพื่อการสอดแนมหรือติดตามบุคคลโดยไม่ได้รับคำยินยอม และการโปรโมตอุปกรณ์เฝ้าระวัง (เช่น กล้อง เครื่องบันทึกเสียง กล้องติดรถยนต์ กล้องวงจรปิด) ซึ่งทำมาเพื่อการสอดแนมโดยเฉพาะ
 • แต่ไม่รวมถึง (ก) บริการนักสืบเอกชน หรือ (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองติดตามหรือเฝ้าสังเกตบุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือ "มัลแวร์" ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเข้าถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครือข่ายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่าง: ไวรัสคอมพิวเตอร์ แรนซัมแวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน รูทคิต คีย์ล็อกเกอร์ ไดอะเลอร์ สปายแวร์ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยปลอม และโปรแกรมหรือแอปอื่นๆ ที่เป็นอันตราย
 • - ละเมิดนโยบายซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ของ Google ตัวอย่าง: ความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือผลที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ การไม่แสดงข้อกำหนดในการให้บริการหรือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิผู้ใช้ปลายทาง การพ่วงซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ การเปลี่ยนแปลงระบบโดยที่ผู้ใช้ไม่ยินยอม การทำให้ผู้ใช้ปิดใช้หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ยาก การไม่ใช้ Google API ที่เปิดให้ใช้แบบสาธารณะอย่างเหมาะสมเมื่อโต้ตอบกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ Google
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - มีข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ หรือเกมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ตัวอย่าง: กิจกรรมทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ ทวารหนัก และ/หรือทางปาก การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ภาพอนาจารแบบการ์ตูน ภาพเปลือย
 • - มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม ไม่ว่าจะเป็นการจำลองหรือเรื่องจริง ตัวอย่าง: การข่มขืน การร่วมประเวณีระหว่างญาติสนิท การร่วมเพศระหว่างมนุษย์และสัตว์ การมีเพศสัมพันธ์กับศพ การร่วมเพศที่มีการทรมานและฆาตกรรม โลลิตาหรือภาพอนาจารของเด็กหรือวัยรุ่น การออกเดทกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
กิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - อาจตีความได้ว่าเป็นการโปรโมตกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน ตัวอย่าง: การค้าประเวณี บริการเพื่อนเที่ยว อาบอบนวด เว็บไซต์การกอด การนัดพบแบบมีค่าตอบแทนหรือการจัดหาบริการทางเพศที่กำหนดให้ฝ่ายหนึ่งมอบเงิน ของขวัญ การสนับสนุนทางการเงิน การเลี้ยงดู หรือผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การเดต "ข้ามวัย"
การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - อำนวยความสะดวกเรื่องการแต่งงานกับชาวต่างชาติ ตัวอย่าง: การจัดหาเจ้าสาวตามสั่ง นายหน้าบริการแต่งงานข้ามชาติ ทัวร์หาคู่
เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัว

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - ทำให้ดูเหมือนว่าเหมาะกับผู้ชมทั้งครอบครัว แต่มีธีมสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางเพศ ความรุนแรง หรือมีการแสดงภาพเด็กหรือตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชอบในลักษณะที่ไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไป
การล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีลักษณะดังนี้

 • - การล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก หรือเนื้อหาที่ส่งเสริมการล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็ก ข้อกำหนดนี้รวมถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด
 • - ทำอันตรายต่อเด็ก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพฤติกรรมต่อไปนี้
  1. - "การล่อลวงเด็ก" (เช่น ผูกมิตรกับเด็กผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก)
  2. - "การขู่กรรโชกทางเพศ" (เช่น ข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็กโดยใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม)
  3. - การนำผู้เยาว์มาเกี่ยวโยงกับเรื่องเพศ (เช่น เนื้อหาที่บรรยาย สนับสนุน หรือส่งเสริมการล่วงละเมิดทางเพศหรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก) และ
  4. - การค้าเด็ก (เช่น โฆษณาหรือเชิญชวนเพื่อล่อลวงเด็กไปแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์)
การปรับเปลี่ยนบริการ

การใช้บริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยินยอมของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้าเว็บไซต์ creator.kapook.com/terms Kapook ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณสมบัติใหม่ใด ๆ ที่เกินกว่าบริการปัจจุบันจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ด้านล่างอาจส่งผลให้บัญชีบริการของคุณสิ้นสุดลงทันที

ข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการครีเอเตอร์เพจให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจมีเหตุสุดวิสัย, มีช่วงซ่อมบำรุง, การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ อาจทำให้บริการไม่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือมีปัญหาในการเข้าถึงบริการนั้นๆ ทางผู้ให้บริการไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นได้จากความผิดพลาดในการเข้าไม่ถึงบริการนั้นๆได้

ผู้สร้างสรรค์มีหน้าที่เก็บต้นฉบับและสำรองข้อมูลที่เผยแพร่ในครีเอเตอร์เพจด้วยตนเอง ทางผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลของผู้สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ไปแล้วได้อย่างครบถ้วน

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานบริการนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

จบ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565